WE’RE LEADING IN TERMS OF APPLYING MODERN TECHNOLOGY
SSC Vietnam integrates system, human and equipment into high efficiency security solutions

Điểu khiển hoạt động

Giao diện điều khiển vận hành của chúng tôi giám sát thông qua hệ thống camera, kiểm soát truy cập, phát hiện cháy và hệ thống phát hiện xâm nhập. Chúng tôi cũng theo dõi lượt khách và khởi hành, phối hợp với các cán bộ tuần tra, và ứng phó với các tình huống hàng ngày và khẩn cấp cho các khách hàng của chúng tôi.